Privacy Statement

Privacyverklaring / cookieverklaring

De Eberson Hair Clinic® doet er alles aan om uw privacy op haar Website volgens de daartoe gestelde wetgeving te beschermen.

Dit is de privacy verklaring van onze kliniek. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze website(s).

De kliniek respecteert de privacy van alle cliënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Verzamelde gegevens In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
  • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
  • het (elektronisch) verstrekken van algemeen advies;
  • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
  • het behandelen van geschillen;
  • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
  • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
  • verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen;

Ten slotte leggen wij beperkt informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website.


Eberson Hair Clinic® verkoopt uw gegevens niet
Eberson Hair Clinic® zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software experts). Eberson Hair Clinic® zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met online verkregen persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bewaartermijn gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Aanpassen privacy statement Wij behouden ons het recht deze online privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Facebook; Instagram ; Twitter en andere sociale media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.