Algemene voorwaarden & disclaimer - Eberson Hair Clinic BV

1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Behandelingsovereenkomst: alle door de Eberson Hair Clinic® B.V. ( KvK nr. 89043839, hier na te noemen EHC) met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling. Cliënt: de wederpartij van EHC bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst. Behandeling: alle behandelingen die door EHC worden uitgeoefend. Verzuim: niet verschijnen of verzuim van afspraak.

2. Uitzonderingen op de Algemene Voorwaarden

Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien EHC daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk of per mail heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

3. Resultaten medische behandelingen

Alle behandelingen uitgevoerd door medici vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

4. Resultaten van de behandeling

De arts en de Kliniek heeft een inspanningsverplichting om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en heeft geen resultaat verplichting. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop zullen wij nooit geven: Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld, infectie, bloeduitstorting, weefsel versterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties of behandelingen is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie of behandeling kan extra kosten met zich meebrengen. Deze zullen besproken worden tijdens de controle en per offerte opgestuurd worden.

5. Uitvoering behandelovereenkomst

EHC zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. EHC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. EHC hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen.

6. Geheimhouding van de EHC is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan de kliniek door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. 

7. Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen

EHC is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënt. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van van zijn eigendommen te voorkomen.

8. Afzeggen, annuleren afspraak, niet verschijnen of verzuim van afspraken of behandeling.

Bij verzuim op alle operatieve ingrepen geldt dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht indien men zich niet houdt aan de schriftelijke behandelovereenkomst. 

Indien een gemaakte afspraak met betrekking tot een behandeling niet wordt nagekomen, kan de kliniek de gederfde kosten op betrokkene verhalen

Consult afspraken (intake, adviesgesprekken en/of na controles) dienen minimaal 48 uur van te voren afgezegd te worden, anders worden er kosten ( € 50,-) in rekening gebracht. Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van EHC tot het volledig bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was. Operatieve ingrepen dienen minimaal 14 werkdagen van tevoren worden afgezegd/geannuleerd (zonder financiële consequenties). Bij het annuleren van operatieve ingrepen binnen14 werkdagen (waarbij de dag van annulering en de dag van de ingreep niet worden meegeteld) wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij het annuleren van operatieve ingrepen binnen 7 dagen (waarbij de dag van de ingreep niet wordt meegeteld), wordt 100% in rekening gebracht. Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van EHC tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

9. Identiteit en verstrekken van informatie

De cliënt geeft de arts / behandelaar / assistente, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste wetende inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van de EHC te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is EHC gerechtigd de behandelingsovereenkomst zo nodig op te schorten.

10. Opzegging of opschorting van behandelingsovereenkomst

Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens EHC of haar medewerkers of jegens mede cliënten.

11. Betalingsvoorwaarden

Alle behandelingen dienen per keer, ruimschoots voor de behandeldatum per bank overschrijven of contant te worden voldaan of anders overeen gekomen via de behandelovereenkomst.

Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald heeft de kliniek het recht de behandeling niet uit te voeren. Een eventuele nieuwe afspraak voor de behandeling zal dan pas worden gemaakt nadat de factuur is voldaan.

12. Prijswijzigingen

Eberson Hair Clinic behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Echter prijzen van lopende behandelingen blijven gelden. Hetzelfde geldt voor offertes echter alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum dan gaat de cliënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

13. Kortingen

Kortingen die door EHC zijn verstrekt aan een cliënt zijn volledig persoonlijk en niet overdraagbaar aan een ander persoon.

14. Aansprakelijkheid van EHC

De aansprakelijkheid van EHC, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de kliniek beperkt. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een kalenderjaar nadat de eindcontrole van de behandeling door de arts / behandelaar heeft plaatsgevonden.

15. Aansprakelijkheid in het kader van bedrijf of beroeps uitoefening EHC aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die de cliënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen).

16. Afhandeling klachten

Voor eventuele klachtenafhandeling verwijzen wij u door naar volgende pagina.

17. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door EHC te allen tijde gewijzigd worden.


Disclaimer - algemeen

De Eberson Hair Clinic® B.V. (Kamer van Koophandel 89043839), hierna te noemen EHC, verleent u hierbij toegang tot www.ebersonhairclinic.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door EHC en derden zijn aangeleverd. De EHC behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte en de behandelovereenkomst van EHC

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen alsook uitgaande links naar andere websites worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van EHC

In het bijzonder zijn alle tarieven op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij EHC en haar licentiegevers.

Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EHC en de houder van deze website.

Disclaimer in general

The contents of all websites of Eberson Hair Clinic® B.V. (EHC) have been written with the greatest possible care. The information on this website is exclusively intended as general information. No rights can be derived from this information. However, EHC can not guarantee the accuracy or completeness of the information. The content of EHC ’s websites therefore is not legally binding. EHC accepts no liability which might arise from the content of its website(s).

Links to external sites

On some of EHC’ s webpages are links to external websites. EHC is not responsible for the content of external websites.

Links to website Eberson Hair Clinic

Referring to webpages of EHC is permitted provided that the good name of the organization is not affected. Mentioning of permission given by EHC whereas that’s not the case is not allowed.

Copyright

The content of the webpages of Eberson Hair Clinic BV, the logo, and arms are copyrighted. Nothing on this website and webpages may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise. This is possible only with the prior written consent of Eberson Hair Clinic®.